TR - EN
Online İşlemler Online İşlemler
KVKK ve Aydınlatma Metni
Ana Sayfa KURUMSAL | KVKK ve Aydınlatma Metni |

KVKK ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN (ZİYARETÇİ) AYDINLATMA METNİ
Tanımlar
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
Tedarikçi : Mal veya hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
İş Ortağı: İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, ad, soyad, kimlik bilgileri, CCTV kamera kayıtları şeklinde kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Asır Digital Bilgi Sistemleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
» Bina ve tesis yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
» Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
» Demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
» Teknik ve ticari iş güvenliğinin temini,
» Kurum operasyonlarının güvenliğinin temini,
» Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; kamu kurumlarına gerekli bildirimlerin yapılması gibi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kamera kayıtlarının tutulması için dışardan hizmet alınması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Holding ve iştiraklerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz; tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik, kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İlgili Kişilerin Hakları İçin Başvuru
İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; https://asirdx.com/ web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; asirdigital@hs01.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile kvkk@asirdx.com e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile Defterdar Mahallesi Sakız Ağacı Sokak No: 4/6/1 Eyüpsultan/İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişi olarak;

» Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
» Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
» Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
» Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
» Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
» İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
» Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
» İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
» Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Tanımlar
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
Tedarikçi: Mal veya hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
İş Ortağı: İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgisi, Sosyal Medya Hesap Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi, Finansal Bilgiler, Müşteri İşlem Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Pazarlama Bilgisi şeklinde tarafımıza ilettiğiniz veya tarafımızda bulunan kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Asır Digital Bilgi Sistemleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından, özet olarak işbu metinde belirtildiği kapsamda işlenebilecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalandırılabilmesi için gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin takibi, şirket operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası, transfer süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi, şirket yerleşkelerinin ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi ile denetimi ve icrası amaçlarıyla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; satış sözleşmemiz gereği yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli bilgilerin hizmet alınan şirketlere aktarılması vb. gereklilikler gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanuni yükümlülük gereği finansal bilgilerin yetkili kamu kurumlarına aktarılması gibi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması, şirketin yüklendiği edimlerin yerine getirilmesi gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz, sunucuları ve bulut sistemleri yurt dışında bulunan yurt içi iş ortaklarımız ile yurt dışı yerleşik iş ortaklarımıza; açık rızanız alınmak koşuluyla veya ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması koşuluyla aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz; fiziken teslim ettiğiniz bilgi ve belgeler, elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla ve tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik, kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak veya 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi gereği açık rızanız alınarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; https://asirdx.com/ web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; asirdigital@hs01.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile kvkk@asirdx.com e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile Defterdar Mahallesi Sakız Ağacı Sokak No: 4/6/1 Eyüpsultan/İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Asır Bilgisayar 2023 © Tüm Hakları Saklıdır